Welcom


ชื่อ    เกรียงไกร ก๊กเฮง

ชื่อเล่น    เกรียง

วันเดือนปีเกิด    วันจันทร์ 30 ธันวาคม พ.ศ.2539

ปัจจุบันกำลังศึกษาที่    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สาขาที่เรียน    วิทยาการคอมพิวเตอร์